Góp ý phát triển Forum

Hix, forum load quá nặng, core i5 mà load cái forum cái máy nó hú như đang build project :(

read more
Thành lập đội NodeSchool ở Việt Nam

Buổi đầu tiên của NodeSchool - Hanoi có thể được tổ chức vào thứ 7 ngày 9/5/2015 hoặc 16/5/2015. Không biết có bạn nào hứng thú không nhỉ?

read more
Vấn đề về url trang web

em dùng routeProvider thì chạy bình thường website .
Ví dụ :
Thứ nhất
em để $locationProvider.html5Mode(false);
thì link sẽ là domain.com/#/

các link con là domain.com/#/category/abc-xyz
Thứ hai
em để $locationProvider.html5Mode(true);
thì link sẽ là domain.com/

các link con là domain.com/category/abc-xyz

vấn đề là ở cái link con

theo cách thứ nhất thì khi F5 lại trang thì vẫn xem được link con
còn theo cách thứ hai thì khi F5 lại trang thì link con nó sẽ là Object not found!

ai hương dẫn em sữa lỗi cho cách 2 với

read more
Hỏi peer to peer cho android?

Thì 2 thiết bị giao tiếp qua giao thức TCP/IP cũng tương tự như bluetooth. Đều là mô hình client-server. Bluetooth thì phải biết UUID, còn TCP/IP phải biết endpoint(ip:port).

Muốn stream data: trên 1 máy tạo tcp server, 1 máy tạo tcp client. Còn máy client muốn biết địa chỉ của server thì trên máy server tạo một udp server, sau đó client send 1 gói broadcast để udp server trả về endpoint tcp server. Khi đã biết endpoint server thì client kết nối trực tiếp vào, sau đó là quá trình stream file.

Trên đó là cách đơn giản nhất, cũng có thể làm theo http, ftp nhưng vẫn là tcp/ip.

Bài toán chia sẽ peer to peer 2 thiết bị di động ở ngoài mạng WAN phức tạp hơn rất rất nhiều đó bạn (NAT router, server, firewall, proxy, vv —> @@)

read more
CouchDB / CouchBase góc độ phân quyền users

Hi các bạn,

Rất mong được thỉnh giáo mọi người về việc phân quyền users đối với cùng 1 document của CouchDB hoặc CouchBase.

CouchDB hoặc CouchBase vào trong WebApp có thể sync master-master giữa Couch Server & 1 plugin javascript PouchDB có thể tạo ra 1 môi trường ứng dụng chạy Offline tuyệt vời. Tuy nhiên mình đang vướng mắc ở việc phân quyền users.

Giả sử 1 document có 3 key X,Y,Z như sau {X:"x value",Y:"y value",Z:"z value"}. Liệu có phương án nào config để 3 users A,B,C có những phân quyền như sau:
A có thể read/write cả 3 key: X,Y,Z
B chỉ read X,Y
C read X,Y,Z / write Z

Mong các tiền bối cho ý kiến,

Thanks,

read more
Nguồn tài liệu, công cụ cho việc develop Node.js

Building Node Applications with MongoDB and Backbone :
http://it-ebooks.info/book/1362/
Mình đang xem quyền này share cho mọi người cùng xem. Quyển này khá hay, các bạn đọc có thể viết được 1 web app chạy nodejs, backbone, và mongodb

read more