@chinguyenvc Thì bạn phải tự sửa lại code của mình sau khi đã hiểu được nguyên lý hoạt động của nó đi chứ ? Giờ thay vì chỉ lưu tên, thì bạn lưu cả đối tượng Role vào data_adults ? Đoạn code cập nhật lại thế này, bạn xem có đúng ý của bạn hay có khó khăn gì khác không ? Tại mình thấy sửa cái này rất đơn giản: https://jsfiddle.net/vunb/wbcor8yf/3/