Mình đã giải quyết được rồi, nó bị sai nhưng nằm ở một đoạn khác