Một số nguyên tắc

Một số nguyên tắc sau để giữ cho kitesjs sạch, gọn, đẹp:

Sử dụng file cấu hình ứng dụng kites.config.json, hoặc dev.config.json, prod.config.json tương ứng với môi trường development hoặc production. Mỗi một api là một feature của dự án, ví dụ: api/todo là một feature bao gồm api/todo/todo.controller.ts, api/todo/todo.service.ts, ...