@Công-Toàn-Lê
Đoạn code bạn gởi bị lỗi cú pháp nhiều quá. Bạn nên gởi đoạn code chính xác để người khác còn giúp được.