@Tuấn-Anh119 bạn có thể sử dụng thư viện nổi tiếng InversifyJS.