Biến x chưa đc khai báo, mà tìm kiếm thì ở server lọc rồi trả về là đc rồi tại sao lại lọc ở frontend