Mình có hướng dẫn khá chi tiết bằng video
https://www.youtube.com/watch?v=64eB9Djfstg&t=448s