hix, cái nghiệp nghiền gái !!!!
Mình đương tìm cách chui rào đây..