hix, cái nghiệp nghiền gái !!!! Mình đương tìm cách chui rào đây..