@Tung-Nguyen215 Cảm ơn Tùng (y). Cần tính năng như cache, watching object thì hãy nhớ sử dụng kiper nhé :))) mình sẽ cố gắng thêm vào tính năng mới và sửa các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng.

Nếu có lỗi thì report cho mình biết trên repo nhé