@Quang-Vu-Quang

Bạn tham khảo thêm bộ bóc tách từ format IOB mình đã đưa thành dịch vụ yeu.ai, tài liệu bạn xem thêm ở đây: docs.yeu.ai

Một đoạn mã nguồn:

/** * Phân tích và bóc tách từ loại * Thành: Danh từ, động từ, tính từ, thực thể, tên riêng. * @param {String} text */ parse(text) { // extract tags return this.ner(text).then((result) => { let tokens = result.response; let posTags = _.map(tokens, (tag) => [tag[0], tag[1]]) let nerTags = _.map(tokens, (tag) => [tag[0], tag[3]]) return { success: true, data: { nouns: parser.matchNouns(posTags), pronouns: parser.matchPronouns(posTags), verbs: parser.matchVerbs(posTags), adverbs: parser.matchAdverbs(posTags), adjectives: parser.matchAdjectives(posTags), entities: parser.matchEntities(nerTags) } } }) }

Link code:

https://github.com/yeuai/yeuai-nodejs-client/blob/2cc98ccd1e4196b6c6e61bb0da4e3821875fe5cb/module/yeuai.js#L171-L195