@Tuấn-Trần Mình nghĩ bạn nên đọc phần này để biết được các giới hạn của twitter https://developer.twitter.com/en/docs/api-reference-index https://developer.twitter.com/en/docs/basics/rate-limits Đối với twitter mình chưa dùng oAuth 2.0 bao giờ nhưng với bản 1.0 thì okie Muốn lấy dữ liệu bạn dùng thằng này https://www.npmjs.com/package/twitter nó là 1.0 nhé