@Tuấn-Trần
Mình nghĩ bạn nên đọc phần này để biết được các giới hạn của twitter
https://developer.twitter.com/en/docs/api-reference-index
https://developer.twitter.com/en/docs/basics/rate-limits

Đối với twitter mình chưa dùng oAuth 2.0 bao giờ nhưng với bản 1.0 thì okie
Muốn lấy dữ liệu bạn dùng thằng này
https://www.npmjs.com/package/twitter nó là 1.0 nhé