@CodeConCat đã nói trong Tìm hiểu về Passport.js: Các bước để xác thực tài khoản:

Theo ý kiến cá nhân của mình thì bạn có thể format lại bài viết này cho dễ xem hơn, nhìn vào thấy luôn một "wall-of-text", không hấp dẫn lắm cho một bài viết "có thể đã hay".

đã sửa lại bài này cũ lắm rồi