@Tuấn-Phạm-Hoàng phải nhập cả đống field đấy mới cho đăng nhập à