Thích cái gì học cái đấy.Không quân tâm là mọi người học cái này thì mình phải học theo 😃