Thật ra vấn đề ban đầu của mình túm gọn lại có thể miêu tả như đoạn code sau:

funtion f_A(p1,p2){ var rsOfB = f_B(p1,p2); //làm gì tiếp đó...... // rsOfA = ....; //.... return rsOfA; } //////////////////////////////////// /*.. Ở một thế giới nào đó có triệu hồi f_A...*/ // .bla bla.... var rsOfA = f_A(xxx, yyy); //...làm gì tiếp đó nữa.... // .bla bla....

Vấn đề là lúc đầu thằng f_B là thực thi đồng bộ, rồi 1 ai đó đã nâng cấp, giờ f_B trở thành hàm bất đồng bộ (!!!) (mình gọi đơn giản ở trên là nó trả về 1 promise đó).
Cho nên ý mình là có cách nào để chỉ thay đổi trong f_A thôi mà không phải thay đổi ở bất kì nơi nào khác đã trót gọi f_A ???