@hitman1987 > Lỗi trên là ở trong postgresDB bạn chưa tạo column id trong table user nhé.
Sailsjs có cơ chế tự động thiết kế dữ liệu > Bạn vào config/models chuyển migrate:"alter" (lưu ý không dùng trong môi trường PRODUCTION)