@Thuc-Nguyen-tan

0_1507019856611_findall.png

Có một cái là ngay cái chỗ sĩ số em không lấy được sĩ số học sinh của cả lớp. Có anh chị nào giúp em với, em cần đoạn code bằng sequelize... xin cám ơn trước.