@tuan <link git> là link dự án của bạn up lên github, hoặc nơi nào đó khác. vd như https://github.com/request/request-debug.git