Kiper - Thư viện theo dõi và lưu trữ các Objects trong ứng dụng nodejs