Help me Postgresql vs Nodejs • 0_1498543498864_image.png
  Mọi người cho em hỏi chút a,
  làm sao để dùng 2 bảng csdl trong postgresql để hiển thị ra cùng 1 trang được ạ.
  em cám ơn ạ • Không biết thế này có đúng ý bạn không.

  app.get('/', function(req, res) {
    pool.connect(function(err, client, done) {
     if (err) {
     		console.log(error);
     		res.status(500);
     		res.end(error.message);
       return console.error(err);
     }
     // lay du lieu bang 1
     let p1 = new Promise(function(resolve, reject) {
     	client.query('SELECT * FROM bang_1', function(err, result){
     		if (err) {
     			reject(err);
     		} else {
     			resolve(data);
     		}
     	})
     });
     // lay du lieu bang 2
     let p2 = new Promise(function(resolve, reject) {
     	client.query('SELECT * FROM bang_2', function(err, result){
     		if (err) {
     			reject(err);
     		} else {
     			resolve(data);
     		}
     	})
     });
     // nhan ket qua va tra ve
     Promise.all([p1, p2])
     	.then(function(results) {
     		res.render("trangchu", {
     			data: results
     		});
     	}, function(error) {
     		console.log(error);
     		res.status(500);
     		res.end(error.message);
     	});
    }
  
  }
  


 • @vahaha em lam nhưng bị lỗi ạ
  0_1498553104392_image.png • Ah, xin lỗi bạn. Bạn thay resolve(data) thành resolve(result) nhé:

  app.get('/', function(req, res) {
    pool.connect(function(err, client, done) {
     if (err) {
     		console.log(error);
     		res.status(500);
     		res.end(error.message);
       return console.error(err);
     }
     // lay du lieu bang 1
     let p1 = new Promise(function(resolve, reject) {
     	client.query('SELECT * FROM bang_1', function(err, result){
     		if (err) {
     			reject(err);
     		} else {
              // fix error
     			resolve(result);
     		}
     	})
     });
     // lay du lieu bang 2
     let p2 = new Promise(function(resolve, reject) {
     	client.query('SELECT * FROM bang_2', function(err, result){
     		if (err) {
     			reject(err);
     		} else {
              // fix error
     			resolve(result);
     		}
     	})
     });
     // nhan ket qua va tra ve
     Promise.all([p1, p2])
     	.then(function(results) {
     		res.render("trangchu", {
     			data: results
     		});
     	}, function(error) {
     		console.log(error);
     		res.status(500);
     		res.end(error.message);
     	});
    }
  
  }
  

Log in to reply
 

});