Bỏ port trong nodejs vs nginx (Centos) • Vấn đề là mình chỉ rành code thôi còn server thì mù tịt bên quản lý server thì cũng mù nodejs tất.Vấn đề là thế này :
  Mình run app ở port 1337 (sử dụng forever )
  0_1499251776118_h1.png
  Chạy ngon lành
  nhưng không thể chuyển qua port 80
  0_1499251820516_h2.png
  đây chả hiểu gì cả , cấu hình nginx cả ngày trời mà không được
  đây là cấu hình của mình :
  nginx.conf
  0_1499252037072_h3.png
  /conf.d/xeoi.vn.conf

  upstream my_nodejs_upstream {
  server 103.74.119.87:1337;
  server 127.0.0.1:8002;
  server 127.0.0.1:8003;
  server 127.0.0.1:8001;
  }

  Settings for a TLS enabled server.

  server {
  listen 80;
  listen [::]:80 default_server;
  listen 443 ssl http2 default_server;
  listen [::]:443 ssl http2 default_server;
  server_name xeoi.vn;

    ssl_certificate "/etc/nginx/ssl/https.crt";
    ssl_certificate_key "/etc/nginx/ssl/https.key";
    ssl_session_cache shared:SSL:1m;
    ssl_session_timeout 10m;
    ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
  
  
    location / { 
  
  #   proxy_set_header Host $host;
  # proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  # proxy_redirect off;
  # proxy_buffering off;
  
    proxy_pass http://103.74.119.87:1337;
    proxy_redirect http://xeoi.vn:1337/ http://xeoi.vn/;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
  proxy_set_header Connection 'upgrade';
  proxy_set_header Host $host;
  proxy_cache_bypass $http_upgrade;
  
    }
  
    # Cấu hinh thư mục dữ liệu tĩnh
    location /views/ {
      root /uploads;
    }
  
    error_page 404 /404.html;
      location = /40x.html {
    }
  
    error_page 500 502 503 504 /50x.html;
      location = /50x.html {
    }
  

  }

  Mình cấu hình https trang chủ cũng nhận mà không thể bỏ được cái port 1337 • (Ko biết câu trả lời ntn có đúng ý bạn ko). Nếu app của bạn chạy ở port 1337, giờ bạn muốn ở bên ngoài truy cập vào qua port 80/443 thì chỉ cấu hình forward port ở phần mạng thôi. Nếu bạn dùng mạng cá nhân bình thường thì cấu hình ở modem.
  https://quantrimang.com/huong-dan-cach-thiet-lap-port-forwarding-tren-router-118468 • Bạn dùng pm2 để chạy ứng dụng nodejs và nginx để trỏ đến ứng dụng của bạn. bạn có thể xem tại đây https://www.youtube.com/watch?v=QOfcQG2Iegc chúc bạn thành công! • không đúng ý nhưng dù sao cảm ơn bạn • @NguyenQuan oke để mình xem thử bài trong clip mình từng xem mà chắc bỏ qua gì đó..vì trước giờ toàn nhờ bên host nó làm chứ mình có bao giờ đụng nên mới khổ thế này • rồi mình làm được rồi....thì ra lỗi rất đơn giản là mình chỉnh code chỉ chạy https mà mình trỏ bằng con http:// => nó ra trắng mà nó cứ báo cái trang 404 của thằng nginx nên mình cứ đè ra mà nghĩ rằng nó không qua....


Log in to reply
 

});