Hỏi về meteor.  • Các cao nhân cho em hỏi , em mới làm meteor-angular đc mấy tháng giờ đang có 1 bug khó fix.
    Khi reload (F5), sau khi subcribe đã onReady, thì bỗng có 1 điều kiện gì đó làm cho subcribe bị stop (em log thấy có trước khi nó stop bao giờ cũng bắt đc Tracker.active = true).
    Chưa biết hướng giải quyết thế nào mong anh chị em chỉ giúp.});