có bạn nào rành về falcor.js không • giúp mình tại sao $ref nó không trả về testRef ?
  Server:

  app.use('/model.json', falcorExpress.dataSourceRoute(function(req, res){
  	return new falcorRouter([
      {
      	route: 'greeting',
      	get: function(pathSet){
      		return {
      			path: ['greeting'],
      			value: {
      				$type: 'ref',
      				value: "testRef" 
      			}
      		}
      	}
      },
      {
      	route: 'testRef',
      	get: function(pathSet){
      		return {
      			path: ['testRef'],
      			value: 'Hello World'
      		}
      	}
      }
  		])
  }))
  

  kết quả tại : http://localhost:3000/model.json?paths=[["greeting"]]&method=get

  {"jsonGraph":{"greeting":{"$type":"ref","value":"testRef"}}}
  

Log in to reply
 

});