Chạy 1 đoạn code vào một thời điểm cố định trong ngày • Giả sử bây giờ em muốn log ra dòng "Hello World" vào lúc 0h mỗi ngày mà chưa biết làm thế nào. Mọi người giúp em với!
  Em xin cảm ơn! • @trungthao dùng thư viện node-schedule node-cronnhé • Bác tìm mấy thư viện schedule hoặc crontab nhé • @trungthao Bạn sử dụng các module trên được có vẻ tốt cho cái gì đó phức tạp hơn hoặc có thể thử:

  var now = new Date();
  
  function myLoop() {
    var newTime = new Date();
    if (now.getDate() != newTime.getDate()) {
      console.log("Hello World");
      now = newTime;
    }
  }
  var myVar = setInterval(myLoop, 60000);
  

Log in to reply