[Cluster] Thắc mắc về cluster • Mình đang tìm hiểu về cluster có đoạn mã như bên dưới.
  Đơn giản là tạo ra 4 worker, trong mỗi worker thì chạy đoạn mã nghe cổng 8000. Mỗi khi có request thì in ra console và response process id của worker xử lý.

  Điều hơi khó hiểu là mỗi lần tạo request thì console in ra 2 lần process id. Tại sao vậy nhỉ?

  var cluster = require('cluster');
  var http = require('http');
  var numCPUs = 4;
  
  if (cluster.isMaster) {
    for (var i = 0; i < numCPUs; i++) {// tao worker
      cluster.fork();
    }
  } else {
    // tao server
    http.createServer(function(req, res) {
      console.log(process.pid); // in ra process id dang xu ly
      res.writeHead(200);
      res.end('process ' + process.pid + ' says hello!');
    }).
  }
  


 • Mình đã tìm đc câu trả lời. Nguyên nhân là do mình dùng trình duyệt để tạo request. Mặc định trình duyệt sẽ tạo ra 2 request (http://localhost:8000/http://localhost:8000/favicon.ico). Vậy nên, server sẽ in ra 2 lần process id.
  Nếu test với một ứng dụng test api (ví dụ Boomerang) thì process id chỉ được in ra 1 lần (do chỉ có 1 request được gửi đến server).


Log in to reply
 

});