Bất đồng bộ trong nodejs • Vì có code chuyển trang này nhưng khi mình add vào database rồi muốn chuyển hướng thì không được
  code của mình :
  if (error) {
  res.render('register',{
  errors: error.array()
  });
  }
  var newUser = new User({
  username:username,
  password:password,
  name:name,
  image:image,
  email:email
  });
  User.createUser(newUser,function (err) {
  if (err) {
  throw err;
  }

  			res.redirect('/');
  		});
  
  });
  

  du lieu add vào data dc nhưng ma chuyen trang thi bao lõi này
  events.js:182
  throw er; // Unhandled 'error' event
  ^

  Error: Can't set headers after they are sent.
  at validateHeader (_http_outgoing.js:504:11)
  at ServerResponse.setHeader (_http_outgoing.js:511:3)
  at /var/www/html/node/nodeauth/routes/users.js:57:10
  at /var/www/html/node/nodeauth/node_modules/mongoose/lib/model.js:3822:16
  at /var/www/html/node/nodeauth/node_modules/mongoose/lib/services/model/applyHooks.js:162:20
  at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:95:7)
  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:161:9)

  mọi người giúp e với.
  em cảm ơn • if (error) {
    res.render('register', {
      errors: error.array()
    });
  }
  

  Thêm return vào trước res.render để hàm dừng ở đó nhé. Hoặc phải thêm else sau if. Bạn viết như vậy thì request sẽ response về 2 lần, 1 lần chỗ render và 1 lần redirect. • cam onw ban nhieu minh fix dc roi nhes 😄


Log in to reply