[HELP]Tốc Độ Truy Vấn MySQL và MongoDB • Mình đang tìm hiểu về tốc độ truy vấn vào DB của MySQL và MongoDB
  Mình muốn check được thời gian thực thi của 2 thằng này,vậy phải làm như thế nào?
  Ví Dụ: mình tạo 1 API ,random 1.000.000 bản ghi vào 1 DB MYSQL và MongoDB sau check thời gian của 2 thằng • Trên mạng có nhiều test perfomance benchmark mà bạn.
  https://github.com/webcaetano/mongo-mysql

  @AntoniD

  0

Log in to reply