Thư viện fulltextsearch(Chắc chỉ hỗ trợ tiếng Việt) • Hôm nay mình xin chia sẻ với anh em thư viện fulltextsearch
  https://github.com/leduykhoa/fulltextsearch
  demo
  Cái này là sản phẩm cây nhà lá vườn
  Áp dụng cho các bài toán ao làng, đối với hệ thống lớn cần tối ưu thì cần xem xét
  Mình không giỏi thuật toán nên nghĩ sao code vậy
  Có gì anh em góp ý


 • Global Moderator

  @Khoa-Lê-Duy Ý tưởng chính của bạn ở đây là gì ? Có thể đóng gọi thành plugin cho mongoose được ko ?

  Ví dụ:

  // 1. Khai báo plugin trên model schema
  var vnFulltextSearchPlugin = require('fulltextsearch')
  modelSchema.plugin(vnFulltextSearchPlugin)
  
  // 2. Tìm kiếm
  model.find({
    $searchText: {
      field1: 'tiêu chí 1',
      field2: 'tiêu chí 2'
    }
  }).then(records => {
    console.log('Results: ', records)
  })
  

  Mình thấy như vậy khá tiện, nếu muốn tìm kiếm xấp xỉ như vậy. Giải pháp tạm thời cho tiếng Việt! Bạn thấy ok, mình sẽ contribute cùng 😄 • @Vũ
  Ý tưởng chính của bạn ở đây là gì ?
  Mình tìm giải pháp đế search tiếng Việt thôi
  Nó cũng là bài toán của mình hiện tại

  Có thể đóng gọi thành plugin cho mongoose được ko ?
  Cái này mình không hiểu lắm
  Nhưng mình nghĩa đưa lên đây là cho mọi người tham khảo, góp ý xây dựng
  Bởi mình vẫn thấy có hạt sạn nó to đùng
  Nhìn thấy, nhưng nội công không đủ để hốt nó đi
  Chi tiết
  @Khoa-Lê-Duy said in Search tiếng Việt - mongoose:

  @Acenter-Ha
  Bạn qua bên này nhé https://nodejs.vn/topic/1230/thư-viện-fulltextsearch-chắc-chỉ-hỗ-trợ-tiếng-việt
  Cái này mình không can thiệp bên mongodb
  Mình dùng nodejs để tạo ra các kết quả giả định

  Ví dụ: từ "duoc"
  nó sẽ ra "duoc|đuoc|dùoc|dủoc|dũoc|dúoc|dụoc|dưoc|dừoc|dửoc|...."
  Ít nhiều ảnh hưởng tới hiệu xuất
  nhưng hiện tại nó giải quyết được bài toán của mình 😞

  Hy vọng bạn nào đó có thuật toán để loại bỏ các từ vô nghĩa như 'duoc|đuoc|dùoc|dủoc|dũoc|dúoc|dụoc|dưoc|dừoc|dửoc..."
  Để nó chỉ ra các từ có nghĩa như
  được|dược|...


 • Global Moderator

  @Khoa-Lê-Duy do chưa trải nghiệm nên mình cũng ko biết đóng góp thế nào :)) Ko biết vấn đề hiện tại của thư viện 😄

  Như mình thấy có 1 vấn đề lớn ở đây, cỡ hòn sỏi, ko phải là hạt sạn :v

  // tổng hợp mẫu tìm kiếm, thì nó ra thế này
  
  fullTextSearchVi('xin chào')
  "xin|xìn|xỉn|xĩn|xín|xịn|chào|chao|chảo|chão|cháo|chạo|chăo|chằo|chẳo|chẵo|chắo|chặo|châo|chầo|chẩo|chẫo|chấo|chậo|chaò|chaỏ|chaõ|chaó|chaọ|chaô|chaồ|chaổ|chaỗ|chaố|chaộ|chaơ|chaờ|chaở|chaỡ|chaớ|chaợ|chàò|chàỏ|chàõ|chàó|chàọ|chàô|chàồ|chàổ|chàỗ|chàố|chàộ|chàơ|chàờ|chàở|chàỡ|chàớ|chàợ|chảò|chảỏ|chảõ|chảó|chảọ|chảô|chảồ|chảổ|chảỗ|chảố|chảộ|chảơ|chảờ|chảở|chảỡ|chảớ|chảợ|chãò|chãỏ|chãõ|chãó|chãọ|chãô|chãồ|chãổ|chãỗ|chãố|chãộ|chãơ|chãờ|chãở|chãỡ|chãớ|chãợ|cháò|cháỏ|cháõ|cháó|cháọ|cháô|cháồ|cháổ|cháỗ|cháố|cháộ|cháơ|cháờ|cháở|cháỡ|cháớ|cháợ|chạò|chạỏ|chạõ|chạó|chạọ|chạô|chạồ|chạổ|chạỗ|chạố|chạộ|chạơ|chạờ|chạở|chạỡ|chạớ|chạợ|chăò|chăỏ|chăõ|chăó|chăọ|chăô|chăồ|chăổ|chăỗ|chăố|chăộ|chăơ|chăờ|chăở|chăỡ|chăớ|chăợ|chằò|chằỏ|chằõ|chằó|chằọ|chằô|chằồ|chằổ|chằỗ|chằố|chằộ|chằơ|chằờ|chằở|chằỡ|chằớ|chằợ|chẳò|chẳỏ|chẳõ|chẳó|chẳọ|chẳô|chẳồ|chẳổ|chẳỗ|chẳố|chẳộ|chẳơ|chẳờ|chẳở|chẳỡ|chẳớ|chẳợ|chẵò|chẵỏ|chẵõ|chẵó|chẵọ|chẵô|chẵồ|chẵổ|chẵỗ|chẵố|chẵộ|chẵơ|chẵờ|chẵở|chẵỡ|chẵớ|chẵợ|chắò|chắỏ|chắõ|chắó|chắọ|chắô|chắồ|chắổ|chắỗ|chắố|chắộ|chắơ|chắờ|chắở|chắỡ|chắớ|chắợ|chặò|chặỏ|chặõ|chặó|chặọ|chặô|chặồ|chặổ|chặỗ|chặố|chặộ|chặơ|chặờ|chặở|chặỡ|chặớ|chặợ|châò|châỏ|châõ|châó|châọ|châô|châồ|châổ|châỗ|châố|châộ|châơ|châờ|châở|châỡ|châớ|châợ|chầò|chầỏ|chầõ|chầó|chầọ|chầô|chầồ|chầổ|chầỗ|chầố|chầộ|chầơ|chầờ|chầở|chầỡ|chầớ|chầợ|chẩò|chẩỏ|chẩõ|chẩó|chẩọ|chẩô|chẩồ|chẩổ|chẩỗ|chẩố|chẩộ|chẩơ|chẩờ|chẩở|chẩỡ|chẩớ|chẩợ|chẫò|chẫỏ|chẫõ|chẫó|chẫọ|chẫô|chẫồ|chẫổ|chẫỗ|chẫố|chẫộ|chẫơ|chẫờ|chẫở|chẫỡ|chẫớ|chẫợ|chấò|chấỏ|chấõ|chấó|chấọ|chấô|chấồ|chấổ|chấỗ|chấố|chấộ|chấơ|chấờ|chấở|chấỡ|chấớ|chấợ|chậò|chậỏ|chậõ|chậó|chậọ|chậô|chậồ|chậổ|chậỗ|chậố|chậộ|chậơ|chậờ|chậở|chậỡ|chậớ|chậợ"
  

  Trước khi tổng hợp mẫu tìm kiếm, bạn nên map nó với 1 từ điển tiếng Việt trước. Đây là dự án mã mở về xử lý tiếng việt mình đang contribute cùng, bạn tham khảo bộ từ điển của nó:

  Sample trong python, việc chuyển nó sang nodejs không khó:

  from unittest import TestCase
  from underthesea.dictionary import Dictionary
  from underthesea.feature_engineering.text import Text
  
  
  class TestDictionary(TestCase):
    def test_1(self):
      dictionary = Dictionary.Instance()
      senses = dictionary.lookup(Text("đi"))
      self.assertEqual(22, len(senses))
      sense = senses[0]
      self.assertEqual("V", sense["pos"])
      self.assertGreater(len(sense["definition"]), 0)
  
    def test_2(self):
      dictionary = Dictionary.Instance()
      word = dictionary.lookup(Text("không có từ này"))
      self.assertEqual(None, word)
  

 • Global Moderator

  Mình sẽ sớm đưa bộ từ điển này vào Vntk, toolkit cho NodeJS. • @Vũ
  Mình cần phân trần thế này
  quê mình gọi hòn sỏi là "hạt sạn to đùng" :))

  Theo những gì mình nhận ở đây
  1, Theo cách mình làm nó sẽ đẩy phần xử lý về phía mongodb
  2, Kết hợp với bộ từ điển như trên thì lại đẩy phần xử lý về phía nodejs
  Mình cũng không rõ cái nào tối ưu
  Cần ai đó phán xử vụ này

  Theo cách mình thì nếu mà search nhiều sợ thằng mongodb nó nghẻo mất 😞
  String càng dài thì nguy cơ nghẻo càng cao

  Python đúng là mình chỉ dừng ở skill "hello world" thôi
  Nhưng thấy có trong source code có mấy file(chắc là data) cũng tương đối bự có đính kèm ở ảnh
  Mà đọc file chắc chậm hơn rồi 😞
  Nhưng nếu nhét vào mongodb những data đó hoặc có cơ chế cache kiểu gì đó chắc giải quyết được

  Mà lại nhưng nữa. Nếu đã chuẩn hóa từ khóa để search rùi(tử khóa để tìm kiếm chuẩn men) thì tỉ dụ trong db nó input không đúng thì cũng hèo 😞

  Ví dụ: string "xin chào"
  trong db là "chaò"
  Mình dùng ubuntu và typing bằng iBus nên cũng hay bị chuyện này 🙂

  Thôi thì what the "best choose"? 🙂

  0_1507722851043_Screenshot from 2017-10-11 18-41-34.png


 • Global Moderator

  @Khoa-Lê-Duy said in Thư viện fulltextsearch(Chắc chỉ hỗ trợ tiếng Việt):

  Theo những gì mình nhận ở đây
  1, Theo cách mình làm nó sẽ đẩy phần xử lý về phía mongodb
  2, Kết hợp với bộ từ điển như trên thì lại đẩy phần xử lý về phía nodejs
  Mình cũng không rõ cái nào tối ưu
  Cần ai đó phán xử vụ này

  Benchmark về hiệu năng chắc phải có kế hoạch cẩn thận, trước và sau khi áp dụng, so với tool khác thì như thế nào.

  Nhưng nếu nhét vào mongodb những data đó hoặc có cơ chế cache kiểu gì đó chắc giải quyết được

  File từ điển này thì cũng nhẹ, việc đọc 1 lần lúc khởi động + truy xuất bộ nhớ thì nhanh hơn nhiều nên có thể ko cần dùng thêm cơ chế cache khác nữa.

  Thôi thì what the "best choose"? 🙂

  Trong quá trình phát triển, cải tiến sẽ biết được cái nào là the best 😄 • @Vũ
  Okie mod
  Mình cũng vừa update lại 1 số trường hợp đặc biệt
  Hy vọng nó sẽ không lòi ra tiếp nữa 🙂

  File từ điển này thì cũng nhẹ, việc đọc 1 lần lúc khởi động + truy xuất bộ nhớ thì nhanh hơn nhiều nên có thể ko cần dùng thêm cơ chế cache khác nữa.

  Thôi đợi mod convert xong thì mình làm tiếp.
  Gọi là contribute
  Mà phần thư viện xử lý tiếng Việt cũng hơi quá tải với mình 🙂
  Mà thank mod lần nữa vì cái bảng mã public ở đâu đó
  Cũng đúng lúc mình cần. Hơi bị hên.


Log in to reply