Sequelize lấy danh sách lớp học bao gồm sĩ số và chi tiết học sinh • Em có 2 model sau

  var Lop = sequelize.define('Lop',
  { ten: Sequelize.STRING },
  { freezeTableName: true, }
  )
  var HocSinh = sequelize.define('HocSinh',
  { ten: Sequelize.STRING, diem_toan: Sequelize.INTEGER },
  { freezeTableName: true, }
  )
  HocSinh.belongsTo(Lop)
  Lop.hasMany(HocSinh)

  Em đã làm thế này:

      Lop.findAll({
        attributes: [
          'id', 'ten',
        ],
        include: [
          {
            model: HocSinh,
            attributes: [
              'id', 'ten',
            ],
          }
        ],
      })
        .then(function (lops) {
          res.json({ msg: lops });
        });
  

  và kết quả thế này : • @Thuc-Nguyen-tan

  0_1507019856611_findall.png

  Có một cái là ngay cái chỗ sĩ số em không lấy được sĩ số học sinh của cả lớp. Có anh chị nào giúp em với, em cần đoạn code bằng sequelize... xin cám ơn trước.


Log in to reply
 

});