Callback trong nodejs • Làm thế nào để lấy được giá trị được trả về trong function:
  Kết quả biến "theards" vẫn nhận giá trị rỗng
  0_1507029380362_Screenshot from 2017-10-03 18-11-58.png
  các bác tư vấn e xử lý vụ này với. Thanks. • @Lê-Văn-Hoàng said in Callback trong nodejs:

  Làm thế nào để lấy được giá trị được trả về trong function:
  Kết quả biến "theards" vẫn nhận giá trị rỗng
  0_1507029380362_Screenshot from 2017-10-03 18-11-58.png
  các bác tư vấn e xử lý vụ này với. Thanks.

  Bạn bị callback hell + bị bất đồng bộ , bạn có thể tìm hiểu BlueBird để giải quyết vấn đề đó
  http://bluebirdjs.com/docs/getting-started.html • @Phu-Le thank b • Nếu ko muốn dùng bluebird thì ở trong vòng lặp phải có một đoạn check xem vòng lặp đã chạy hết chưa để gọi đến callback b nhhé ... để như kia thì console.log sẽ chạy cùng lúc với vòng lặp nên theards của bạn null là đúng r


Log in to reply