[Hỏi Vui] Giá trị của cái này là bao nhiêu? • Math.abs(3.*(4./3.-1.)-1.);
  


 • @Phuc-Phan66
  Theo tính toán bằng 0

  4/3=1.333333333
  1.333333333-1=0.333333333
  0.333333333*3=1
  1-1=0
  |0|=0
  

  nhưng console.log lại ra

  console.log(Math.abs(3.*(4./3.-1.)-1));
  // 2.220446049250313e-16
  

  cũng không biết sao • do chuẩn IEEE 754... còn giải thích thì rất dài, thôi mời các bạn Google.
  Đó là lí do khi viết chương trình yêu cầu cx cao mình dùng C, Golang • Mình nghĩ có thể do giới hạn của kiểu dữ liệu, sau đây là minh họa:
  4/3=1.333333333
  1.333333333-1=0.333333333
  0.333333333*3=0.999999999
  0.999999999-1=-0.000000001
  .... • 2.220446049250313e-16 ~ 0.00000000000000002220446049....... ~ 0 mà


Log in to reply