Otomat Search - Tìm kiếm mẫu xấp xỉ, động và mềm dẻo theo tiếp cận Otomat mờ});