hỏi về express validator • e có đoạn code dùng express validator
  req.checkBody('title','Title is required !').notEmpty();
  let errors = req.validationErrors();
  if(errors){
  res.render('add_category',{
  errors : errors,
  title : 'Create Category'
  });
  }
  ở file add_category
  <% if(errors){ %>
  <% errors.forEach(function(error){ %>
  <li class="alert alert-danger"><%=error.msg%></li>
  <% }) %>
  <% } %>
  mà nó báo : errors is not defined
  là sai sót chỗ nào ạ, mong ace support giùm e với • @minhit
  Theo những gì mình thấy thì
  Hiện tại title đã validate
  => errors chắc là false(90%)
  => đoạn render của bạn đâu có chạy
  => tìm phía dưới xem có đoạn render nào rồi sét lại errors cho nó ;)
  Hy vọng là được
  https://github.com/ctavan/express-validator/issues/368
  https://github.com/ctavan/express-validator#usage


Log in to reply