Có cách nào khác ngoài cách lưu trữ một biến global.my_url


Log in to reply
 

});