Setup mongodb run services window • Khi mới setup mongodb, thường thì mình phải run bằng console, mỗi lần tắt console thì mongodb cũng stop theo, vì vậy mình cần setup mongodb run dạng giống như servces của window để làm việc lâu dài. Dưới đây là 2 bước setup:

  • tạo file config
   mongod –dbpath=D:\mongodb\data –logpath=D:\mongodb\log\mongo.log –install
   sc start mongodb
  • mở console và run mongod với file config trên:
   mongod –config D:\mongodb\mongo.config –install


 • 😄 rất hữu ích với người dùng window như mình (y). Cám ơn bạn !


Log in to reply
 

});