npm sqlite-json dường như không hoạt động??? • 
  
    /*
    const SqliteToJson = require('sqlite-to-json');
    const sqlite3 = require('sqlite3');
    const exporter = new SqliteToJson({
     client: new sqlite3.Database('../tin_tuc.sqlite3')
    });
    exporter.tables(function (err, tables) {
      // all your table names here
      console.log(tables);
      var data= {kq:tables}
      res.render('sqlite_to_json/index', data );
    });
  */
  
  
    const sqliteJSON = require('sqlite-json');
    //const exporter = sqliteJson('example.db');  
    const sqlite3 = require('sqlite3');
    var db = new sqlite3.Database('../tin_tuc.sqlite3');
    const exporter = sqliteJSON(db);
  
    // exporter.tables(function (err, tables) {
    //   // tables === ['foo', 'bar', 'baz'] 
    //   console.log(tables);
    //   var data= {kq:tables}
    //   res.render('sqlite_to_json/index', data );
    // });  
  
  
    exporter.json('select * FROM TinTuc', function (err, json) {
      // handle error or do something with the JSON 
      // "[{"foo": 1}, {"foo": 2}, {"foo": 3}]" 
      console.log(json)
      var data= {kq:json}
      res.render('sqlite_to_json/index', data );
    });
  
  
  
  
  
  
  
  

  Một đống code này đều không chạy ???

  tất cả đều trả về array rỗng []...

  cả 2 npm luôn : sqlite-to-json và sqlite-json

  ace có ai thử chưa ?


 • Global Moderator

  @Thuc-Nguyen-tan Mình chưa thử nhưng bạn có chắc chắn file tin_tuc.sqlite3 có dữ liệu ko? 😄 • absolutely sure, file mình tạo và đang chạy mà...

  gửi luôn :

  link text • ok mình làm được rồi nhé, đặt đường dẫn sai.....cám ơn


Log in to reply
 

});