Nodejs return data cho reactjs. • Tình hình là mình đang research và setup project reactjs - nodejs đơn giản
  Mình gặp vấn đề chổ này, mong ace chỉ giáo.
  Có cái view => gọi tới route => từ route gọi lên controller lấy data.
  Khi log ra thì server đã lấy được rồi, vấn đề là làm sao để controller return data về client để show lên được (ajax thì nó luôn show pending).

  Code của mình:

  1. client
   axios.get(http://localhost:8080/categories)
   .then(response => {
   console.log(response);
   })
   .catch(err => {
   console.log('err');
   });

  2. route
   app.route('/categories')
   .get(function(req, res) {
   CategoriesController.index(res);
   });

  3. controller
   index() {
   Categories.find({})
   .then((lists) => {
   console.log(lists);
   return lists;
   })
   .catch((error) => {
   console.log('error');
   });
   }

  Ở server (file controller) khi log thì đã có data, nhưng client không lấy được data đó.
  Ace help với!
  Cảm ơn. • Bạn nên dùng socket.io để dùng reactime nhé!
  video của mình dùng reac time sử dụng bằng socket.io: https://www.youtube.com/watch?v=wLpVmlK-jFg&list=PL5Op9pxYdADb5XLM0WQPd8Y7eClzd32NK&index=4&t=4s • 
  
  
  //client
  axios.get(http://localhost:8080/categories)
    .then(response => {
      console.log(response);
    })
      .catch(err => {
        console.log('err');
      });
  
  //route
  
  app.route('/categories')
    .get(function (req, res) {
      CategoriesController.index(res);
    });
  
  //controller
  
  index() {
    Categories.find({})
      .then((lists) => {
        console.log(lists);
        return lists;
      })
      .catch((error) => {
        console.log('error');
      });
  }
  
  
  
  

  Quả thật không nhìn ra chiêu số...!!!!


 • Espresso

  Mình nghĩ phải là:
  app.route('/categories')
  .get(function (req, res) {
  res.json(CategoriesController.index());
  });

  //controller

  index() {
  Categories.find({})
  .then((lists) => {
  console.log(lists);
  return lists;
  })
  .catch((error) => {
  console.log('error');
  return Array();
  });
  } • ban chuyen sang dung async await di .
  moi thu se ngon hon va ket qua tra ve cung de su dung nua • Theo mình nghĩ ở phí server bạn cần trả về response.send('data') để phía client còn hứng code của bạn mới chỉ log nó ra thôi (^_^)


Log in to reply
 

});