Hỏi cách chat với nhiều user, sử dụng socket.io


Log in to reply