Ai biết cho e xin tài liệu hoặc chỉ cho e mí được k ạ • router.get('/tin-tuc/:danhmuc/:tintuc', (req, res)=>{
  var danhmuc=req.params.danhmuc;
  var tintuc=req.params.tintuc;
  console.log(req.params);
  }) • let { danhmuc , tintuc } = req.allParams();
  console.log({danhmuc,tintuc})

  hoặc
  console.log(req.allParams());

  ý bạn là zậy hả ?


Log in to reply