Không gửi message cho riêng 1 user bất kì • -------server.js-----------

  var io = require('socket.io')(6996)
  var socket = null;
  var socketId = null;
  var clients = [];
  var allClients = [];
  console.log('connected to port 6996')
  io.on('error', function(socket){
  console.log('Co loi khi connect')
  });
  io.on('connection', function(socket){
  // var user_name = '';
  //socket.user_name = 'manhnv';
  console.log('co nguoi vua ket noi'+socket.id)

  socket.on('disconnect', function(){
    console.log(socket.id + ' ngat ket noi!!!!');
  });
  
  socket.on('add-user', function(data){
    console.log('username ---------' + data.user_name);
    var user_name = data.user_name;
    socket.id = data.user_name;
    socketId = socket.id;
    allClients.push(socket);
    console.log('-------socket.client ------');
    console.log(socket.id);
    console.log('-------end socket client-----');
  });
  
  socket.on('client-add-user', function(data){
    console.log(allClients); 
    io.sockets.sockets[data.user.user_name].emit('server-add-user', data);
    console.log('send client -------' + data.user.user_name);
  });
  

  });

  ------------client.js------------

  var socket = io('http://hctk.manh:6996');
  socket.on('chat:message', function(data) {
  // console.log(data);
  // if($('#'+data.id).length == 0){
  // $('#data').append('<p id="'+data.id+'"><strong>'+data.author+'</strong> : '+data.content+'</p>');
  // }
  });

  socket.on('server-add-user', function(data){
  alert('ban co thong bao moi');
  console.log('------- client da listen duoc roi-----');
  console.log(data);
  console.log('------- end client listen-----');
  });

  if(user_io){
  socket.emit("add-user", {"user_name": user_io.user_name});
  } • @Mạnh-Nghiêm
  Mình không emit được ở đoạn này. Pro nào check giúp mình với :
  socket.on('client-add-user', function(data){
  console.log(allClients);
  io.sockets.sockets[data.user.user_name].emit('server-add-user', data);
  console.log('send client -------' + data.user.user_name);
  }); • Send message to a user :socket.broadcast.to(id).emit('my message', msg); • @Mạnh-Nghiêm Với không biết bạn làm cái phần allclients để check user online hay sao. Nên dùng adapter nó sẽ tốt hơn nha. ví duj 1 số libary :

  https://github.com/socketio/socket.io-redis
  hoặc
  https://www.npmjs.com/package/socket.io-adapter-mongo


Log in to reply
 

});