Bug  • Gần đây mình vào diễn đàn thì gặp lỗi như thế này, khi vào một link trên diễn đàn, sau đó bấm quay lại trang trước thì vẫn ở nguyên trang này, đến lúc refresh trang thì mới quay lại trang trước. Hoặc quay lại hết số lần đến khi ra khỏi lúc truy cập vào diễn đàn thì nó quay về trang trước lúc vào diễn đàn luôn.


Log in to reply