Cấu hình REST API trên VPS của Amazon • Chào mọi người,
  Mình có tạo một REST API và đã chạy localhost. Sau đó mình đăng ký một VPS miễn phí 1 năm của Amazon.
  Mình đã tạo VPS và run code (Log cho thấy code chạy ok).
  Sau đó dùng postman để test trên máy của mình. Mà sao không chạy được nhỉ ?

  Có bạn nào có thể chỉ cho mình cách cấu hình được không?

  Mình dùng Hapi framework, Mongoose và mongodb

  http://localhost:8080/api/users -> Tốt

  http://ec2-(ipv4 publish).us-east-2.compute.amazonaws.com:8080/api/users -> Lỗi

  Cảm ơn • Lỗi gì vậy bạn. bạn coi đã mở port chưa.


Log in to reply
 

});