Promise • giúp mình cách dùng promise đoạn code này với.Nghĩa là cho chạy các lệnh query xong hết mới chạy res.render

  var theloai = "",nam = "",tuoi = "",quocgia = "";
  var query = db.query("SELECT * FROM theloai", (err,result) => {
  if(err) return console.error(err);
  console.log(JSON.parse(JSON.stringify(result)));
  return theloai = JSON.parse(JSON.stringify(result));
  });

  var query = db.query("SELECT * FROM luatuoi", (err,result) => {
  if(err) return console.error(err);
  tuoi = JSON.parse(JSON.stringify(result));
  });
  var query = db.query("SELECT * FROM quocgia", (err,result) => {
  if(err) return console.error(err);
  return quocgia = JSON.parse(JSON.stringify(result));
  });
  // res.end()

  console.log('theloai');
  

  console.log(theloai);
  return res.render('addFilm',{theloai:theloai,nam:nam,tuoi:tuoi,quocgia:quocgia}); • function query(query) {
    return new Promise((resolve, reject) => {
      db.query(query, (err,result) => {
        if(err) reject(err);
        resolve(JSON.parse(JSON.stringify(result)));
      });
    })
  }
  
  function render(req, res) {
    const promiseTheLoai = query("SELECT * FROM theloai");
    const promiseLuaTuoi = query("SELECT * FROM luatuoi");
    const promiseQuocGia = query("SELECT * FROM quocgia");
  
    Promise.all([promiseTheLoai, promiseLuaTuoi, promiseQuocGia]).then((datas) => {
      console.log(datas); // => [data the loai, data lua tuoi, data quoc gia]
      res.render('addFilm',{
        theloai: datas[0],
        tuoi: datas[1],
        quocgia: datas[2]
      });
    }).catch(err => handleError(err))
  }
  
  

  https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Promise/all • Wow thank anh nhiều nha :)) • This post is deleted!


 • Cho mình hỏi nếu mình viết vậy có ổn không nhỉ:

  const items=product.getAll();

  Promise.all([items]).then((datas) => {

    const itemRelated = product.related(datas[0].id);
  
    Promise.all([itemRelated]).then((result) => {
      res.render('watch', {
        items:datas[0],
        itemRelated:result[0]
      });
    })
  })
  

  Có cách nào khác không nhỉ, mình bắt buộc lấy id để tìm những sản phẩm khác cùng loại, nếu để trên thì hàm nó không hiểu. • @Sang-Nhoc Ok bạn. Nhưng nên thêm catch ở cuối Promise đển gửi lỗi cho người dùng hoạc throw đến handle error của express • Mình có thắc mắc nếu như vậy sau này có nhiều câu lệnh sql mà bắt buộc lấy id câu lệnh sql trên.

  Promise.all() => {
  Promise.all() => {
  Promise.all() => {

     })
  })
  

  })

  Mình cứ viết lồng vậy có ổn không nhỉ, thấy nó không được hay cho lắm, có cách nào giải quyết vấn đề này ko bạn. • @Sang-Nhoc Bạn đâu nhất thiết viết lông.
  Cú pháp của bạn sai đó. Promise là giúp code viết ngang dòng. Trong then của Promise. Khi return về 1 Promise tiếp hoặc 1 object đều sẽ .then được tiếp kiểu như

  a().then((result) => {
    return "b";
  }).then((res) => {
    console.log(rest); // res === "b"
  });
  

  Return 1 giá trị hay 1 Promise đều .then như Promise được hết nhé. Vì Pattern Promise A+ khi vào Promise sẽ là 1 chuỗi Promise liên tục.


Log in to reply
 

});