Giúp em về mysql với • Chạy bị lỗi vậy miết không biết sao :3

  0_1517458607607_bandicam 2018-02-01 11-13-56-392.jpg

  app.post('/sua/:id' ,(req,res) => {
  var id = req.params['id'];
  var name = req.body.name,
  theloai = req.body.theloai,
  nam = req.body.nam,
  quocgia = req.body.quocgia,
  phim = 0,
  tuoi = req.body.tuoi,
  mota =req.body.motangan,
  linkanh = req.body.linkanh,
  noidung =req.body.post_content,
  linkfilm = req.body.linkphim
  dienvien = req.body.dienvien,
  daodien = req.body.daodien,
  tags = req.body.tags,
  phut = req.body.phut;
  console.log(req.body.theloai);
  // console.log(noidung);
  var urldau = "http://drive.google.com/uc?export=view&id=";
  var dau = linkanh.indexOf("/d/") + 3;
  var cuoi = linkanh.indexOf("/view?");
  var idanh = linkanh.slice(dau,cuoi);
  var linkviewanh = urldau + idanh;
  dau = linkfilm.indexOf("/d/") + 3;
  cuoi = linkfilm.indexOf("/view");
  var idfilm = linkfilm.slice(dau,cuoi);
  var linkviewfilm = urldau + idfilm;
  console.log(linkviewfilm);
  var datetime = new Date().toISOString().slice(0, 19).replace('T', ' ');
  console.log(datetime);
  var sql = "UPDATE movies SET (idanh, idfilm, linkanh, linkfilm, name, mota, noidung, theloai, nam, quocgia, luatuoi, phim, dienvien, daodien, tags, linkviewanh, linkviewfilm, timeUpdate, phut) = (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?) WHERE id = 18";

  db.query(sql,[idanh,idfilm,linkanh,linkfilm,name,mota,noidung,theloai,nam,quocgia,tuoi,phim,dienvien,daodien,tags,linkviewanh,linkviewfilm,datetime,phut], (err,result) => {
  if(err) {
  console.error(err + "");
  req.session.err = 'failed';
  res.redirect('/editFilm');
  }else {
  console.log('Update thanh cong');
  req.session.err = 'successed';
  res.redirect('/editFilm');
  }

  })
  }) • check kiểu dữ liệu của từng tham số thử đi bạn • Cũng bị lỗi vậy bạn ơi :(( • mà hình như lệnh update của bạn sai thì phải. Nó phải như này chứ nhỉ

  UPDATE table-name 
    SET column-name = value, column-name = value, ...
  WHERE condition
  

Log in to reply
 

});