7 JavaScript Tips • Khi code javascript hay nodejs, một số lưu ý nhỏ bên dưới sẽ giúp các bạn tránh khỏi một số lỗi cơ bản rất dễ gặp phải.
  Bạn nào có những lưu ý gì hay gặp trong quá trình làm việc có thể share với anh em luôn nha

  1 Don’t forget var keyword when assigning a variable’s value for the first time
  2 In compare clause, use === instead of ==

  [10] === 10 // is false
  [10] == 10 // is true
  '10' == 10 // is true
  '10' === 10 // is false
  [] == 0 // is true
  [] === 0 // is false
  '' == false // is true but true == "a" is false
  '' === false // is false
  
  1. Copy object not reference
  • Instead of…:

   var obj = {a: 25, b: 50, 😄 75};
   var A = obj;
   var B = obj;
   A.a = 30;
   B.a = 40;

   alert(obj.a + ” ” + A.a + ” ” + B.a); // 40 40 40

  • Use:

   var obj = {a: 25, b: 50, 😄 75};
   var A = Object.create(obj);
   var B = Object.create(obj);
   A.a = 30;
   B.a = 40;

   alert(obj.a + ” ” + A.a + ” ” + B.a); // 25 30 40

  1. Get the max or the min in an array of numbers

   var numbers = [5, 458 , 120 , -215 , 228 , 400 , 122205, -85411];
   var maxInNumbers = Math.max.apply(Math, numbers);
   var minInNumbers = Math.min.apply(Math, numbers);

  2. Don’t use delete to remove an item from array

  • Instead of…

   var items = [12, 548 ,'a' , 2 , 5478 , 'foo' , 8852, , 'Doe' ,2154 , 119 ];
   items.length; // return 11
   delete items[3]; // return true
   items.length; // return 11
   /* items will be equal to [12, 548, "a", undefined × 1, 5478, "foo", 8852, undefined × 1, "Doe", 2154, 119] */

  • Use…

   var items = [12, 548 ,'a' , 2 , 5478 , 'foo' , 8852, , 'Doe' ,2154 , 119 ];
   items.length; // return 11
   items.splice(3,1) ;
   items.length; // return 10
   /* items will be equal to [12, 548, "a", 5478, "foo", 8852, undefined × 1, "Doe", 2154, 119] */

  1. Truncate an array using length

   var myArray = [12 , 222 , 1000 , 124 , 98 , 10 ];
   myArray.length = 4; // myArray will be equal to [12 , 222 , 1000 , 124].

  2. Floating point problems

  • Instead of…

   0.1 + 0.2 === 0.3 // is true/false ? why?

  • Use …

   Math.round((0.1+0.2)*100)/100 === 0.3

  1. JavaScript compare: call apply and bind

   var obj = { num: 2 };
   var functionName = function(arg1, arg2, arg3){

   }

   functionName.call(obj, (arg1, arg2, arg3);

   functionName.apply(obj, [arg1, arg2, arg3]);

   var bound = functionName.bind(obj);
   bound(arg1, arg2, arg3); • Hi bạn nên cho vào code block và nếu được thì vết bằng tiếng việt. Nếu bạn share resources vui lòng copyrigh rs ở đâu nhé.
  Cheer ! • Cũng muốn đưa vào code block mà tìm trên trình soạn thảo ko có, bạn có thể giúp mình chổ này? • Ở đây hỗ trợ Markdown nhé, bạn có thể search, code thì bỏ vào
  ``` ( 3 dấu huyền ) • @CodeConCat Thanks • Cảm ơn bạn đã chia sẻ.


Log in to reply
 

});