Json nodejs • em chayj code này thì lỗi :

  function hasBinary (obj) {
  ^
  RangeError: Maximum call stack size exceeded

   for (var clientId in sum ) {
  
  
      //this is the socket of each client in the room.
       var clientSocket = io.sockets.connected[clientId];
  
       //you can do whatever you need with this
  
         socket.to(clientSocket).emit('chotoixin',{socket:socket});
  
        }


 • @Tú-Đc Thử

  JSON.stringify(socket) 
  

  Ở đoạn gửi data về. Đừng gửi object kiểu đó. Với bắn socket về làm gì vậy bạn ?.

  Sent from Rodgers Zone!!!

  1


 • lỗi do cái socket nó nhiều thứ quá ko gửi được hay s. mình gửi socket.i thôi thì được • @Tú-Đc Không rõ ý bạn lắm . Bình thường thì socket sẽ là gửi tín hiệu thì bạn cần đưa về string để đảm bảo dữ liệu. Còn về việc bạn gửi Object socket. Thì trong socket có rất nhiều prototype dính qá nhiều dữ liệu. Nên việc chuẩn bị data cho nó sẽ dẫn đến việc maximum call stack. Do đó bạn muốn truyền object nào. Thì đảm bảo an toàn (kể cả restful api). Thì nên JSON.stringify(object) hoặc là object.toJSON() trước.

  Sent from Rodgers Zone!!!

  0


 • @Tú-Đc Không phải có quá nhiều thứ, mà là nó có thuộc tính đệ quy. • @Huong-Nguyen Thank anh :)))


Log in to reply