Socketio • Em dùng lệnh này: nếu không có truyền socket thì chạy còn truyền vào như vayajthi lỗi
  0_1517924216513_image.png

  socket.to(id).emit('chotoixin',{socket:socket}); • @Tú-Đc Đừng emit object data. Nếu có thì nên là JSON.stringify(data). vì truyền qua đường network thì string thôi.

  1. Hàm hình như là socket.broadcast.to(socket.id).emit() mà

  Sent from Rodgers Zone!!!

  0


 • socket mà một recursive object nên k thể truyền đi được. Ngay cả nếu bạn dùng JSON.stringify lên recursive object thì cũng sẽ báo lỗi can not converting circular structure to JSON thôi. Với lại, tội gì mà phải gửi cả thằng socket tới client làm gì :v • hi em định gửi id thôi mà viết thiếu ^^


Log in to reply