Mysql giúp em với • em dùng: SHOW TABLES LIKE '%xxx%' thì nó ra kết quả:

  [ { 'Tables_in_thekinos3223 (room_Info_%)': 'room_info_19_e74cyr8c',
  Table_type: 'BASE TABLE' },
  { 'Tables_in_thekinos3223 (room_Info_%)': 'room_info_19_z5ouowpr',
  Table_type: 'BASE TABLE' } ]

  Vậy h làm sao để get các dòng trong các bảng đó vậy moij người


Log in to reply
 

});