Giúp đỡ về crop image (easyimage) • mình crop image dưới local thì chạy bthg. nhưng khi đưa lên server thì k crop được. chỉ nhận được file hình gốc ( vd: folder product có 1 hình chính, 1 folder small, 1 folder thumb. mà small vs thum lại k nhận hình). Anh/chị giúp em với.

  exports.resize=function(T_src,T_dis,T_width,T_height){

  var easyimg = require('easyimage');
  easyimg.resize({
  	   src:T_src, dst:T_dis,
  	   width:T_width, height:T_height,
  	   cropwidth:128, cropheight:128,
  	   x:0, y:0
  	 }).then(
  	 function(image) {
  	   console.log('Resized and cropped: ' + image.width + ' x ' + image.height);
  	   // console.log(image);
  
  	 },
  	 function (err) {
  	 	throw err;
  	  console.log(err);
  	 }
  	);
  

  }
  exports.uploadFile=function(file,name_picture,path = __dirname+'../public/upload/', pathImg = '/public/upload'){
  var fs=require("fs");
  var originalFilename = file.name;
  var fileType = file.type.split('/')[1];
  var fileSize = file.size;
  var pathUpload = path + name_picture;
  var pathImg = pathImg + originalFilename;
  var data = fs.readFileSync(file.path);
  fs.writeFileSync(pathUpload, data);
  var imgUrl = '';
  if( fs.existsSync(pathUpload) ) {
  imgUrl = pathImg;

    this.resize(pathUpload,path + "small/" + name_picture,100,100);
    this.resize(pathUpload,path + "thumb/" + name_picture,250,250);
  }
  return imgUrl;
  

  }


Log in to reply
 

});