sắp xếp kết quả $graphLookup • mình làm thử vd về $graphLookup trên mongo docs, nhưng kết quả sau khi trong mảng reportingHierarchy nó không sắp xếp theo độ depth của lookup mà ra lộn xộn như này.

  { 
    "_id" : 6.0, "name" : "Dan", 
    "reportsTo" : "Andrew", 
    "reportingHierarchy" : [
      { "_id" : 2.0, "name" : "Eliot",  "reportsTo" : "Dev", "depth" : NumberLong(1) }, 
      { "_id" : 1.0, "name" : "Dev",  "depth" : NumberLong(2) }, 
      { "_id" : 4.0, "name" : "Andrew", "reportsTo" : "Eliot", "depth" : NumberLong(0) }
    ]
  }
  

  Cho mình hỏi $graphLookup mặc định có sắp xếp thứ tự trong array kết quả không hay nó ngẫu nhiên, mình thấy kết quả trong vd ở docs đều được sắp xếp.

  Nếu nó không mặc định sắp xếp thì các bác dùng cách nào sắp xếp hiệu quả, như mình là sẽ $unwind->$sort->$group. • @Minh-Nhật Mình nghĩ k có sự ngẫu nhiên đâu. Nó có thể trả về dựa trên kết quả thăm điểm nào nào trước. Không biết order có thể hoạt động k


Log in to reply
 

});