Mong thầy và các anh/chị cho em xin ý kiến ORM • Mong thầy và các anh/chị cho em xin ý kiến

  • ORM khi nào gặp? ưu điểm và nhược điểm của nó em đọc thấy mong lung quá mong các anh hiểu rõ nói em với
  • Nếu sử dụng cho những project sử dụng hệ cơ sở dữ liệu quan hệ Sql hoặc cả NoSql (ưu điểm & nhược điểm về cách tiếp cập, development environment, source structure, maintenance,....)
   😢😢😢😢


 • @Nguyễn-Hữu-Thi

  • ORM thì khi làm MVP (product prototype. Có thể hiẻu vậy) sẽ gặp, hầu nhưu project ban đầu init sẽ dùng nó cho nhanh, sau này cần per thì 1 là tăng tài nguyên db, 2 là migrate nó sang thằng gốc tự custom. Ưu điểm làm nhanh, Có mockup. Theo hướng object khi trả data. Nhược điểm. ORM thường to. Nặng nề vì nhiều thứ mình ko cần mà nó cứ bỏ vô. Nếu cần custom cũng khá khó khăn. Dùng ORM cho Relation DB là khổ nhất. Sequelize học cách build chuẩn mệt thấy mợ. Mà mình còn tự viết object model rồi. Nó cũng trả về 1 object model làm map qua mệt.
  • Mình ko thích NoSQL lắm. Vì càng ngày nó sẽ cũng có relation, etc, xyz.... Nhưng số 1 indexing hiện nay là thằng postgres rồi. Nên mình toàn dùng stack này : postgres, redis, elastic, Cuối project có custom mongo để log lại transaction.

Log in to reply
 

});